Šetři za tři

Zásady zpracování osobních údajů


Informační povinnost ve smyslu čl. 13 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (GDPR)

Správce údajů a kontakt:

Šetři za tři s.r.o
IČO: 07029365
sp. zn. C 105723 vedená u Krajského soudu v Brně, se sídlem
sídlo: Těsnohlídkova 964/11, 613 00 Brno
Tel.: 724 510 116
E-mail: info@setrizatri.cz

Účel zpracování osobních údajů a právní základ zpracování:

Osobní údaje budou zpracovávány pro účely uvedené v plné moci v případě, že bude plná moc správci udělena.

Osobní údaje budou rovněž zpracovány na základě souhlasu při přípravě kalkulace úspor a poskytování energetického poradenství.

Právním titulem zpracování osobních údajů je také oprávněný zájem správce kontaktovat subjekt údajů za účelem zaslání aktuálních informací o činnosti správce (newsletter). Dále jsou pak právním titulem zpracování osobních údajů právní předpisy v oblasti účetnictví a archivnictví.

Správce neprovádí automatizované rozhodování a profilování.

Zdroj osobních údajů:

Osobní údaje jsou získávány od subjektu údajů při sepsání plné moci, případně od třetích osob v rámci plnění povinností uložených v plné moci správci. Osobní údaje jsou získávány rovněž v rámci poskytnutí souhlasu s jejich zpracováním.

Kategorie údajů, které může správce zpracovávat:

Pro účely výše popsané bude správce zpracovávat údaje zejména v následujícím rozsahu: jméno a příjmení, adresní, identifikační a kontaktní údaje a číslo odběrného místa (EAN, EIC), dále SIPO a číslo účtu. U podnikající fyzické osoby rovněž IČO a DIČ.

Kategorie příjemců osobních údajů:

Osobní údaje mohou být poskytnuty při zpracování na základě souhlasu nebo plné moci moci držitelům licencí pro obchod s elektřinou nebo plynem nebo jiným subjektům působícím v oblasti energetiky, dále poskytovatelům účetních služeb a obchodním zástupcům správce. Dále orgánům veřejné moci při plnění povinností vyplývajících z právních předpisů.

Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy:

Osobní údaje budou uloženy u správce po dobu trvání plné moci a po skončení pak po dobu nezbytně vyžadovanou zvláštními právními předpisy, zejména v oblasti účetnictví a archivnictví. To platí i pro zpracování osobních údajů na základě souhlasu. E-mailová adresa pro účely oprávněného zájmu správce - zasílání aktuálních informací o činnosti správce (newsletter) - bude zpracovávána po dobu neomezenou, dokud subjekt údajů nevyjádří svůj nesouhlas se zasíláním nabídek nebo dokud nedojde k uplatnění jeho práv popsaných níže, např. k uplatnění práva na výmaz.

Poučení o právech subjektů údajů:

Subjekt údajů může požádat správce o přístup k údajům, může žádat jejich opravu nebo výmaz. Subjekt údajů může správce požádat o omezení zpracování osobních údajů, má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů a má právo na přenositelnost údajů. Pokud je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu, má subjekt údajů právo souhlas odvolat kdykoli, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

Poučení o právu podat stížnost:

Subjekt údajů může podat stížnost k dozorovému úřadu – Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Poučení o následcích spojených s neposkytnutím údajů

Poskytnutí údajů subjektem údajů pro účely plné moci je povinným požadavkem. Při neposkytnutí údajů nemůže dojít k jejímu plnění. Při neposkytnutí souhlasu nemohou být poskytnuty služby energetického poradenství.